SANATORIUM ASTORIA - Karlovy Vary

Postup při vyřizování stížností klientů proti postupu poskytovatele zdravotních služeb

Při nespokojenosti se způsobem poskytování zdravotních služeb může klient podat akciové společnosti stížnost.

Ta bude řešena dvojím způsobem:

  1. Ústním projednáním stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, a to ještě v průběhu pobytu klienta.
  2. Písemným vyřízením stížnosti do 30 dnů od jejího podání. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je společnost nepříslušná, je možno vyřízení prodloužit o dalších 30 dnů.

Písemná stížnost musí obsahovat veškeré formální náležitosti, zejména:

  • adresu a jméno stěžovatele
  • adresu a jméno poskytovatele zdravotních služeb
  • důvod stížnosti
  • stručný popis události
  • souhlas pacienta, jehož se stížnost týká, s nahlížením do zdravotnické dokumentace
  • podpis stěžovatele.

Akciová společnost eviduje veškeré písemné stížnosti klientů v sekretariátu ředitele.

Stížnost na poskytování zdravotní péče zaslaná faxem nebo v elektronické podobě bez elektronického podpisu musí mít náležitosti písemné stížnosti. Pokud písemnost neobsahuje všechny formální záležitosti, vyzve akciová společnost stěžovatele k jejímu doplnění. Pokud nebudou stěžovatelem nedostatky v jeho písemném podání odstraněny, společnost se stížností zabývat nebude.

Pokud klient, který podal akciové společnosti stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který akciové společnosti oprávnění k poskytování zdravotních služeb udělil – v tomto případě Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary.

Postup poskytovatele zdravotních služeb při vyřizování stížností stanoví zákon č. 372/2011, zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ze dne 6. 11. 2011, v platném znění.

Sanatorium Astoria a. s.
Vřídelní 92/21
360 01 Karlovy Vary
Telefon:
+420 353 335 111
Fax:
+420 353 224 368
E-mail:
reservation@astoria-spa.cz

KARLOVY VARY